ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็ปไซต์

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็ปไซต์

ข้อสำคัญ

ขอขอบพระคุณการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา www.lancome.co.th (“เว็ปไซต์”) ขอท่านได้โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนดการใช้”) ก่อนการใช้งานเว็ปไซต์ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และ 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120 (“บริษัทฯ”) โดยการใช้งานเว็ปไซต์นี้ ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดการใช้ที่บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการการเข้าใช้งานแก่ท่าน บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราว ดังนั้นขอให้ท่านได้โปรดทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการใช้งานเว็ปไซต์ การใช้งานของท่านบนเว็ปไซต์นี้ทั้งนี้ท่านจำต้องปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงและผูกผันตนกับข้อกำหนดการใช้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หากเวลาใดก็ตาม ท่านไม่ประสงค์จะยอมรับในข้อกำหนดการใช้นี้ ท่านก็ไม่อาจจะใช้งานเว็ปไซต์นี้ได้

การไม่รับประกันรับรอง

ขณะที่บริษัทฯได้ใช้ความมานะอุสาหะเพื่อจะให้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็ปไซต์ออกมาถูกต้องทุกประการ บริษัทฯไม่รับประกัน หรือ ไม่มีการรับรองใดๆว่าข้อมูล หรือ เนื้อหาทุกอย่างที่ปรากฎบนเว็ปไซต์นั้นจะถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

ลิงค์

ทั้งนี้ อาจปรากฏลิงค์ที่จะนำท่านออกไปจากเว็ปไซต์นี้ หรือ นำท่านเข้ามาสู่เว็ปไซต์นี้จากเว็ปไซต์ของบุคคลที่สาม ลิงค์ของบุคคลที่สามนั้นมิได้อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ปรากฏของลิงค์ดังกล่าว หรือลิงค์อื่นใดที่บรรจุไว้ในเวปลิงค์เหล่านั้นทั้งสิ้น

ลิงค์ของบุคคลที่สามที่ปรากฏอยู่บนเว็ปไซต์นี้ บริษัทฯมิได้เป็นผู้สลักหลังหรือเป็นผู้รับผิดชอบในเว็ปไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของลิงค์ปรากฏเหล่านั้น ขอบเขตที่เว็ปไซต์นี้บรรจุลิงค์เพื่อไปสู่เว็ปไซต์อื่น หรือการเข้าสู่เว็ปไซต์นี้จากลิงค์ที่ปรากฏบนเว็ปไซต์อื่นนั้น เป็นเนื้อหาและสิ่งที่ปรากฎที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ข้อกังวลเกี่ยวกับการให้บริการ หรือแหล่งข้อมูลของลิงค์นั้นๆ เป็นภาระหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือ แหล่งข้อมูลภายนอกทั้งสิ้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

เวปไซต์นี้ รวมถึง ข้อความ เนื้อหา ซอฟท์แวร์ วีดิโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิก รูปภาพ งานแสดง งานศิลปะ ภาพวาด ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือวัสดุอื่นๆ (“เนื้อหา”) ได้รับความคุ้มครองโดย สิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ สิทธิในกรรมสิทธิ์อื่นๆอยู่แล้ว เนื้อหาให้รวมถึง เนื้อหาที่บริษัทฯเป็นเจ้าของและเนื้อหาที่ควบคุมโดยบริษัทฯ ตลอดจนเนื้อหาที่เป็นเจ้าของ หรือ ถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม และได้รับอนุญาตจากบริษัทฯแล้ว บทความ รายงาน หรือองค์ประกอบอื่นใดของส่วนบุคคลทั้งหมดที่ถูกตกแต่งลงบนเว็ปไซต์อาจเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ท่านตกลงยอมรับที่จะยอมปฏิบัติตามการบอกกล่าวเรื่องของลิขสิทธิ์ หรือ ข้อจำกัดการใช้ที่มีอยู่ในเว็ปไซต์ตามส่วนที่เพิ่มเติมทั้งหมด

ท่านมิอาจใช้เครื่องหมายการค้า หรือ ชื่อทางการค้าใดๆโดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯได้ทั้งสิ้น และท่านรับทราบว่าท่านมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใดๆในชื่อและเครื่องหมายดังกล่าวทั้งหมดทั้งสิ้น

ท่านตกลงยอมรับว่าจะแจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที เมื่อท่านพบเห็นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ การใช้เว็ปไซต์โดยผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ข้อร้องเรียนเว็ปไซต์หรือเนื้อหาของเว็ปไซต์ไปละเมิดสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิตามสัญญา สิทธิตามประมวลกฎหมาย หรือ สิทธิตามกฎหมายจารีตประเพณีของคู่สัญญาอื่นใด

การให้อนุญาตและสิทธิการดาวน์โหลด

ท่านมิได้รับสิทธิ หรือ ได้รับอนุญาตในการใช้งานเว็ปไซต์ และ/หรือ เนื้อหานอกเหนือไปจากสิทธิการใช้งานเว็ปไซต์ที่ได้จำกัดไว้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้และเงื่อนไขการดาวน์โหลดตามข้อนี้ นอกจากนี้ท่านยังมิอาจลอกเลียน ทำซ้ำ เรียบเรียงใหม่ แปลกลับ ถอดประกอบ วิศวกรรมย้อนรอย จัดจำหน่าย เผยแพร่ จัดแสดง นำเสนอ เปลี่ยนแปลง โหลดขึ้นเพื่อนำไปเป็นผลงานใหม่ ถ่ายทอด หรือไม่ว่าวิธีการใดๆอันเป็นการใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็ปไซต์

การดาวน์โหลดสามารถกระทำได้โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หากเป็นกรณีดังนี้

 • (ก) ท่านมิได้กระทำการใดๆมากกว่าการปริ้นสำเนาหนึ่งชุดสำหรับการดาวน์โหลดนั้น และมิได้กระทำการใดๆต่อกับสำเนางานนั้น
 • (ข) ท่านทำขึ้นเพื่อการใช้ส่วนตัวเท่านั้น มิใช่เพื่อการใช้งานทางพาณิชย์สำหรับการดาวน์โหลด และ/หรือ การสำเนาเหล่านั้น และ
 • (ค) ท่านเก็บรักษางานที่ได้ดาวน์โหลดนั้น และ/หรือ สำเนางานนั้นตามข้อกำหนดลิขสิทธิ์แล้ว และท่านยอมตนผูกพันตามข้อกำหนดลิขสิทธิ์นั้นด้วย นอกจากนี้ท่านไม่อาจเสนอเพื่อขาย หรือ ขาย หรือ จัดจำหน่ายผ่านสื่ออื่นใด (รวมถึงการจัดจำหน่ายผ่านทางรายการโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หรือ การจัดจำหน่ายบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ในเนื้อหา หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเวปไซต์ได้ ท่านไม่อาจทำส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็ปไซต์ให้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของเว็ปไซต์อื่นๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำลิงค์เชื่อมโยง (HYPERLINK) บนอินเทอร์เน็ต หรือ วิธีการอื่น เว็ปไซต์และข้อมูลที่ปรากฏบนเว็ปไซต์นั้นมิอาจนำมาใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูลไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม และไม่อาจนำเว็ปไซต์มาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้งานโดยท่าน บุคคลอื่น หรือ เพื่อจัดจำหน่ายฐานข้อมูลที่เว็ปไซต์บรรจุไว้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็ปไซต์

การไม่รับรอง

เว็ปไซต์และเนื้อหาได้จัดทำขึ้น ตามรูปแบบ “ตามที่ปรากฏ” ปราศจากการรับรองในทุกรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าอย่างชัดแจ้ง หรือ โดยปริยาย ตามขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่กฎหมายจะสามารถอนุญาตให้ได้รวมการไม่รับรองในความเป็นเจ้าของ ความสามารถในการซื้อขายในตลาดได้ คุณภาพความพึงพอใจ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เพื่อการนั้นๆ และไม่ได้รับรองว่าปราศจากการละเมิดสิทธิความเป็นเจ้าของของคนอื่นๆ หรือบุคคลที่สามแต่อย่างใด บริษัทฯขอปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือความรับผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของเว็ปไซต์ และไม่ขอรับรองว่าเว็ปไซต์จะทำงานได้อย่างไม่ขัดข้อง ปราศจากความผิดพลาดหรือ ข้อขัดข้องที่ต้องได้รับการแก้ไขใดๆ ขอท่านได้โปรดเข้าใจว่าในบางเขตอำนาจนั้นไม่อนุญาตให้การยกเว้นความรับผิดโดยปริยายเบื้องต้นนั้น บังคับใช้ได้ ดังนั้นบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อยกเว้นเบื้องต้นนั้นอาจจะไม่สามารถใช้บังคับกับท่านก็เป็นได้

บริษัทฯไม่รับรองว่าเว็ปไซต์จะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านได้ เว็ปไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์จะปฏิบัติการโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือ ไวรัสคอมพิวเตอร์ วอร์ม หรือ ม้าทรอจัน (Trojan Horse) บริษัทฯไม่จะรับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ประสบซึ่งเป็นผลมาจากตัวทำลายเหล่านั้น

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาที่จัดทำโดยบุคคลภายนอก และไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ หรือ ความมีอยู่อย่างต่อเนื่องของสายโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์ที่ท่านใช้งานเพื่อเข้าสู่เว็ปไซต์

ข้อกำหนดการใช้เหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามประมวลกฎหมาย หรือสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านรับทราบว่าการใช้งานเว็ปไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาบนเว็ปไซต์เป็นความเสี่ยงภัยของตัวท่านเองทั้งสิ้น หากท่านไม่พอใจกับเว็ปไซต์ ข้อกำหนดการใช้ หรือ เนื้อหาที่จะสามารถชดใช้เยียวยาให้ท่านได้ คือการที่ท่านเลิกใช้งานเว็ปไซต์เท่านั้น

เว้นไว้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือการเจ็บป่วย หรือ ความตายของผู้ใช้ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆต่อท่าน หรือ บุคคลอื่นสำหรับ ความเสียหายโดยตรง ความเสียพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ผลที่ตามมา หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับความเสียหายทั้งหมดทั้งสิ้น ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือ ความสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายอื่นไม่ว่ารูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรอง ข้อสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นใด ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นก็ตามเกี่ยวกับการใช้งานของท่านบนเว็ปไซต์ กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตข้อจำกัด หรือ ข้อยกเว้นความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ความเสียหายที่ผลที่ตามมา หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความเสียหาย ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

การเปลี่ยนแปลงเว็ปไซต์

ท่านยอมรับว่า บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือคุณสมบัติทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเว็ปไซต์ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทฯเห็นสมควร ท่านตกลงยอมรับอีกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็ปไซต์ได้

ความชดใช้สินไหมทดแทน

ท่านตกลงว่าจะรับผิดชดใช้ ป้องกัน และ ไม่ทำอันตรายแก่บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และ ตัวแทนของบริษัทฯจากข้อร้องเรียน การดำเนินการตามกฎหมาย ข้อเรียกร้อง หรือกระบวนการอื่นที่ยกขึ้นสู้กับบริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และ ตัวแทนของบริษัทฯ ที่ยกขึ้นมาจากบุคคลที่สาม ตามขอบเขตแห่งการเรียกร้อง คดีความ การดำเนินการ หรือกระบวนการใดๆ ที่ยกขึ้นสู้กับบริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน ผู้ขาย หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ โดยมีเหตุอันเกี่ยวเนื่องมาจาก

 • (ก) การใช้งานเว็ปไซต์ของท่าน
 • (ข) การฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของท่าน
 • (ค) ข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็ปไซต์ของท่าน
  • (1) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอันเป็นสาธารณะอื่นๆ
  • (2) เป็นการใส่ร้าย หรือหมื่นประมาท หรือกระทำการอื่นอันเป็นผลให้เกิดความเจ็บป่วย หรือความเสียหายแก่บุคคลอื่น
 • (ง) การลบ การเพิ่มเติม การเติมเข้าไป การเปลี่ยนแปลง หรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็ปไซต์โดยตัวท่าน หรือ
 • (จ) การแถลงข้อความเป็นเท็จ หรือการละเมิดการรับรอง หรือ การรับประกันโดยตัวท่านทำขึ้นมาเอง การอ้างถึงข้อกำหนดการใช้ในข้อนี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็ปไซต์ของท่าน ให้รวมไปถึงการใช้งานโดยบุคคลอื่นที่บุคคลอื่นเข้าสู่เว็ปไซต์นี้โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านตกลงชดใช้ให้แก่บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของบริษัทฯ สำหรับค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และความสูญเสีย (รวมถึง ค่าที่ปรึกษากฎหมายอย่างสมเหตุสมผล) ปูนบำเหน็จให้แก่บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของบริษัทฯ หรือการอื่นอันก่อให้เกิดแก่ บริษัทฯ พนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของบริษัทฯ อันเกี่ยวข้องกับ หรือ เป็นผลมาจากข้อเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี กระบวนการพิจาราณาของบุคคลอื่นด้วย

การถ่ายโอนและผลตอบสนองของข้อมูล

ข้อมูลใดๆที่ท่านได้ถ่ายโอนผ่านเว็ปไซต์นั้นให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯด้วย ห้ามมิให้ท่านทำการโอนถ่ายไปสู่ หรือนำออกจากเว็ปไซต์ไปกระทำการผิดกฎหมาย ข่มขู่ ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ทำการอนาจาร หรือทำเป็นเนื้อหาลามก หรือเนื้อหาอื่นใดที่สามารถทำให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งหรืออาญา

ท่านตกลงว่าบริษัทฯอาจใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการใช้งานของเว็ปไซต์เป็นไปในทางที่ไม่เปิดเผยตัวตนของท่านได้

กฎหมายท้องถิ่นและกฏข้อบังคับ

เว็ปไซต์นี้มิได้มีไว้สำหรับทุกคนในทุกๆเขตอำนาจที่ซึ่งการเผยแพร่สิ่งพิมพ์หรือความคงอยู่ของเว็ปไซต์นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม ดังนั้นผู้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎข้อห้ามที่มีผลใช้บังคับอยู่เหล่านั้น ห้ามเข้าสู่เว็ปไซต์

บริษัทฯไม่รับรองว่า เว็ปไซต์หรือเนื้อหาของเว็ปไซต์นั้นเหมาะสมกับกรใช้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายของท้องถิ่นที่ในทุกเขตอำนาจ ดังนั้นผู้ที่เข้าใช้งานเว็ปไซต์นั้น เข้าใช้งานด้วยความตั้งใจของตนเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การหารือข้อกฎหมายเป็นสิ่งที่ควรทำในกรณีที่เกิดข้อสงสัย

การยกเลิกสิ้นสุด

ไม่ว่าท่าน หรือ บริษัทฯอาจยกเลิกข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ได้ โดยที่มีหรือไม่มีสาเหตุได้ตลอดเวลา หากบริษัทฯยกเลิกข้อกำหนดการใช้นี้ บริษัทฯจะอีเมลล์แจ้งให้ท่านตามที่อยู่อีเมลล์ที่ท่านกรอกตอนลงทะเบียน และให้ถือว่าท่านได้รับจดหมายอีเมลล์นั้นภายในหนึ่งชั่วโมงนับจากการโอนถ่ายข้อมูล การยกเลิกสิ้นสุดให้มีผล ณ ขณะนั้นทันที ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลล์ของท่านให้แก่บริษัทฯทราบ ท่านอาจยกเลิกสิ้นสุดได้โดยการยกเลิกการเป็นสมาชิก ณ ขณะที่ท่านยกเลิกสิ้นสุดนั้น ท่านต้องทำลายเนื้อหาทั้งหมด และสำเนาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมาจากการใช้งานเว็ปไซต์ด้วย

การแยกออกจากกันได้และการสละสิทธิ์

หากข้อกำหนดใดในสัญญาฉบับนี้มีผลเป็นโมฆะต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ความเป็นโมฆะของข้อบัญญัติข้อนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อข้อบังคับอื่นที่เหลืออยู่ของสัญญา ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ได้เต็มที่ตามเดิม การสละสิทธิ์การบังคับใช้ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดอื่นๆด้วย

สิทธิของบุคคลที่สาม

ข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้มิได้มีความตั้งใจในการกล่าวอ้างถึงบุคคลที่สาม (ไม่ว่าจะเป็นการอ้างถึงไว้ในข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ โดยชื่อ ชั้น คำบรรยาย หรืออื่นใด) ในการให้สิทธิประโยชน์ หรือสิทธิ (ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิแห่งบุคคลที่สาม) ตามกฎหมายหรืออื่นๆที่กำหนดไว้) ที่บังคับไว้ภายใต้ข้อกำหนดนี้หรือข้อตกลงอื่นๆที่อาจจะมีขึ้นเกี่ยวข้องกัน

สัญญาทั้งฉบับ

เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทฯกับท่านและให้มีผลลบล้างความเข้าใจ หรือ ข้อตกลงอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ วาจา)ที่มีมาก่อน ข้อกำหนดในข้อนี้ไม่มีผลเป็นการจำกัด หรือ ยกเว้นความรับผิดของคู่สัญญาเกี่ยวกับการฉ้อโกง

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ

ข้อกำหนดการใช้ฉบับนี้ให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายบังคับใช้ และคู่สัญญาตกลงยื่นข้อเรียกร้องของตนในศาลไทยที่มีเขตอำนาจ

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผิว

ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผิวจากทางเว็ปไซต์นี้ซึ่งเป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่ให้บริการออนไลน์ที่สามารถวิเคราะห์ความเสื่อมสภาพผิว (Sking Aging) ด้วยภาพถ่ายเพียงภาพเดียว ภาพถ่ายของท่านจะถูกนำไปวิเคราะห์โดยอาศัยอายุและประเภทผิวพรรณของท่าน ซึ่งท่านจะได้รับผลการวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ออกแบบให้เหมาะสมกับกิจวัตรของท่าน ท่านอาจจะใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือนี้ก็ได้

ภาพถ่ายที่ได้รับจากบริการนี้จะนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ผิวเท่านั้นและจะถูกลบทิ้งอัตโนมัติหลังจากการวิเคราะห์เสร็จสิ้น

แกลเลอรี่โอลาปิค

บริษัทฯอาจจัดทำพื้นที่บนเว็ปไซต์ ดูแลโดยโอลาปิค (OLAPIC Inc.) ที่มีไว้สำหรับโพสเนื้อหาของผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น ข้อความ รูปภาพ วีดิโอและอื่นๆ (“เนื้อหาผู้ใช้”) เป็นที่ที่ท่านสามารถโหลดข้อมูลเนื้อหาผู้ใช้ขึ้นไปบนเว็ปไซต์ได้ หรือ ไว้ตอบสนองการร้องขอการใช้เนื้อหาผู้ใช้ของท่านที่ท่านได้โพสขึ้นไปบนสื่อสังคมพร้อมด้วย [#ilovelancome] ซึ่งท่านได้ตกลงยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้[#ilovelancome]แล้ว

บริษัทฯไม่ได้สลักหลังหรือควบคุม เนื้อหาผู้ใช้ที่ถูกถ่ายโอน หรือโพสไปยังเว็ปไซต์ ดังนั้นบริษัทฯไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำ ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพเนื้อหาผู้ใช้ ท่านเข้าใจว่าการใช้งานเว็ปไซต์นี้ ท่านอาจเผชิญกับเนื้อหาผู้ใช้ที่เป็นการโจมตี หยาบคาย หรือ เป็นที่ถูกคัดค้านกับท่านได้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆกับเนื้อหาผู้ใช้รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงความผิดพลาด การละเว้นในเนื้อหาผู้ใช้ หรือความสูญเสีย หรือความเสียหายทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยท่านซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเนื้อหาผู้ใช้ที่ถูกโอนถ่าย อัพโหลด โพส อีเมลล์ หรือการอื่นใดที่เกิดขึ้นผ่านเว็ปไซต์นี้

บริษัทฯมีสิทธิที่จะนำเนื้อหาผู้ใช้ออกไป ถ้าบริษัทฯพิจาณาแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วเห็นว่าเนื้อหานั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานนี้ รวมถึง หากเนื้อหานั้นผิดกฎหมาย และ/หรือ ผิดแผกไปจากมาตราฐานที่ยอมรับได้เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงามและ/หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ขอท่านได้โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงเนื้อหาผู้ใช้ที่ผิดแปลกไปจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ และ/หรือ มาตราฐานที่ยอมรับได้เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงาม และ/หรือ หลักการอื่นๆที่ปรากฏในนี้ และ/หรือที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ได้ตามที่อยู่นี้

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และ 21 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย

เบอร์ติดต่อ 02-6843000

อัพเดทล่าสุด วันที่ 1 มิถุนายน 2563

_______________________________
นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

 

เว็บไซต์ www.lancome.co.th นี้ดำเนินการโดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เป็นเจ้าของ (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ส่วนเว็บไซต์อื่น ที่บริษัทฯเป็นเจ้าของและดำเนินการนั้น อาจนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้


บริษัทฯเรายึดมั่นที่จะป้องกันและให้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวม วิธีการที่บริษัทฯนำข้อมูลไปใช้ ใครที่บริษัทฯนำข้อมูลไปแบ่งปัน และบริษัทฯมีวิธีการปกป้องข้อมูลนั้นอย่างไร


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และ เอกสารอื่นๆที่ได้รับการอ้างถึง) กำหนดถึงพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัทฯที่มีต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากท่านหรือ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา โปรดอ่านนโยบายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้เข้าใจมุมมองและวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯว่าด้วยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการใดที่บริษัทฯใช้ในการดูแลข้อมูล ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือ www.lorealthailand.com และเว็บไซต์อื่นใดที่บริษัทฯเป็นเจ้าของอยู่ ท่านได้ตกลงและยินยอมต่อวิธีปฏิบัติตามที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายนี้แล้ว


บริษัทฯเป็นใคร


สำหรับวัตถุประสงค์แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมาย") ผู้ควบคุมข้อมูล คือ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และ 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120 หากประสงค์จะทราบข้อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัทฯ และหน่วยงานและแบรนด์ต่างๆของบริษัทฯ ได้โปรดเยี่ยมชม www.lorealthailand.com


ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้


นโยบายฉบับนี้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยโดยบริษัทฯ นโยบายฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูล หรือ ส่วนของข้อมูลที่สามารถระบุความเป็นตัวตนของท่านได้ รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชื่อผู้ใช้ รูปประวัติ หรือ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) ยังรวมไปถึงข้อมูลอื่น เช่น ที่อยู่ IP หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับความนิยมชมชอบและอุปนิสัยการจับจ่ายซื้อของของท่านด้วย


ข้อมูลอะไรที่บริษัทฯจัดเก็บจากท่าน


บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างหลากหลาย ดังนี้


ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ

ท่านอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯได้ ดังเช่นการกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มที่ปรากฏบนเว็บไซต์ หรือ ณ หนึ่งในร้านค้าของบริษัทฯ หรือ ที่เคาน์เตอร์ การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน และ การจับรางวัล การสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโดยผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ การบริจาคให้แก่หนึ่งในแพลตฟอร์มสังคมของเรา การสมัครเพื่อปฏิบัติภารกิจ หรือการติดต่อบริษัทฯผ่านอีเมลล์ โทรศัพท์ ช่องทางการพูดคุยสด หรืออื่นๆ


ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯอาจรวมไปถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลล์ และ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงินหรือเครดิตการ์ด คำบรรยายส่วนตัว และ รูป ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หากท่านทำการล็อกอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา ท่านได้ให้อนุญาตบริษัทฯในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวทางสื่อสังคมของท่านบนสื่อสังคมที่เกี่ยวข้องได้


ความยินยอม

ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา ท่านได้ตกลงให้เรานำเสนอสินค้าหรือบริการของเรา อันเกี่ยวข้อง แบรนด์ของเราทั้งหมดที่มี เท่าที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความปรารถนาของท่านที่มีต่อสินค้าหรือบริการเราเท่านั้น เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน แบรนด์ของเรามีดังต่อไปนี้


L’OREAL LUXE LANCOME / GIORGIO ARMANI / Yves Saint Laurent / BIOTHERM / KIEHL’S / SHU UEMURA / CACHAREL / HELENA RUBINSTEIN / CLARISONIC / DIESEL / VIKTOR&ROLF / YUESAI / MAISON MARGIELA / URBAN DECAY / GUY LAROCHE PARIS / PALOMA PICASSO / ATELIER COLOGNE / HOUSE 99 / IT COSMETICS / PROENZA SCHOULER


CONSUMER PRODUCTS DIVISION L’OREAL PARIS / MAGIC / GARNIER / MAYBELLINE NEY YORK / AFRICAN BEAUTY BRANDS / ESSIE / NYX PROFESSIONAL MAKEUP / NIELY


PROFESSIONAL PRODUCTS DIVISION L’OREAL PROFESSIONNEL / KERASTASE / REDKEN / MATRIX / PUREOLOGY / MIZANI / DECLEOR / CARITA / BIOLACE / SEED PHYTONUTRIENTS


ACTIVE COSMETICS DIVISION VICHY / LA ROACH-POSAY / SKIN CEUTICALS / ROGER&GALLET / SANOFLORE / CERAVE


บริษัทจะพิจารณาอย่างพิธีพิถันและใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการติดต่อสื่อสารกับท่านและจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น


ข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน


เมื่อท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นใดที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านอย่างอัตโนมัติ ดังข้อมูลต่อไปนี้


ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงที่อยู่ IP ข้อมูลการล็อกอินของท่าน ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ เครื่องมือระบุอัตลักษณ์ สถานที่และโซนเวลาที่กำหนดไว้ ชนิดและเวอร์ชั่นของการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และ แพลตฟอร์ม ระยะเวลาการตอบสนองหน้าเว็ป และความผิดพลาดของการดาวน์โหลด


ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆที่ได้เข้าไปเยี่ยมก่อน หรือ หลังจากเว็บไซต์ของเรา และผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกดู หรือ เคยค้นหา


ระยะเวลาการเยี่ยมชมหน้าเว็ปหน้าหนึ่ง ข้อมูลการตอบสนองต่อหน้าเว็บไซต์ (เช่น การเลื่อน การคลิก และ การเคลื่อนเมาส์) และวิธีการที่ใช้ในการค้นหาหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว


อีเมลที่บริษัทฯส่งไป เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับโปรแกรมการโฆษณาที่ใช้โปรแกรม GIFs (Web beacons) สิ่งเหล่านี้จะบอกให้บริษัทฯทราบว่าอีเมลดังกล่าวที่บริษัทฯส่งไปนั้น มีการเปิดอ่านแล้วหรือยัง ทั้งนี้ท่านสามารถปิดการทำงานของ Web beacons ได้โดยไม่เลือก “enabling image” ในอีเมลนั้น


หากท่านกำลังใช้งานแอปพลิเคชันอันหนึ่งอันใดของบริษัทฯ บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน


ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับและเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นๆ


บริษัทฯอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หากท่านใช้ได้ใช้งานเว็บไซต์อื่นๆที่บริษัทฯจัดการ (ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ของแบรนด์แต่ละแบรนด์ของบริษัทฯ) หรือการใช้บริการอื่นๆที่บริษัทฯได้จัดขึ้น บริษัทฯยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่สาม (รวมถึง เช่น หุ้นส่วนทางธุรกิจ นักวิเคราะห์ ผู้ให้บริการการค้นหาข้อมูล และหน่วยงานตัวแทนของบัตรเครดิต) ที่ซึ่งบริษัทฯอาจได้รับข้อมูลของท่านจากพวกเขาเหล่านั้นด้วย บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสาธารณะ รวมถึงเนื้อหาสาธารณะที่ปรากฏอยู่บนสื่อสังคมได้ ตราบเท่าที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้


บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร


บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน....


เพื่อทำการติดต่อ และเพื่อจัดหาการบริการที่ท่านได้ร้องขอให้แก่ท่าน บริษัทฯอาจ:

 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ แบบสำรวจที่ท่านอาจให้ความสนใจแก่ท่าน(ที่ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว) หรือ มอบโอกาสในการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหรือแบบสำรวจอื่นๆแก่ท่าน
 • ทำการติดต่อท่านเกี่ยวกับชนิดของผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างที่ท่านได้เริ่มทำธุรกรรมไว้แล้วแต่การซื้อยังไม่แล้วเสร็จ
 • จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่ท่านได้ร้องขอกับบริษัทฯ รวมถึงดำเนินการใดๆที่จำเป็นเกี่ยวกับข้อร้องขอของท่าน เช่น ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อของท่าน (รวมถึงการชำระเงินและการขนส่ง) หรือการเปิดหน้าบัญชีกับบริษัทฯ
 • เข้าถึงท่านบนสื่อสังคม ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านเนื้อหาโฆษณาที่ได้ตัดแต่งเฉพาะแก่ท่าน
 • สื่อสารให้ท่านทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการให้บริการของบริษัทฯ
 • จัดทำบัญชีข้อมูลที่ถูกต้องตามกาลสมัย กรณีที่ท่านร้องขอให้หยุดทำการติดต่อ ดังนั้น บริษัทฯจะไม่เผลอติดต่อท่านอีกโดยไม่ตั้งใจ
 • จัดการการชำระเงินของท่านและ เพื่อปกป้องท่านจากธุรกรรมการฉ้อโกงและ
 • พิจารณาและทบทวนใบสมัครต่างๆของท่านที่ประสงค์เข้าร่วมกับบริษัทฯ


เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่จัดทำขึ้นเฉพาะท่านและเกี่ยวข้องกับท่าน บริษัทฯอาจ

 • ปรับแต่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับรสนิยมของท่านโดยตรงเมื่อท่านอยู่ตรงหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ เมื่อท่านแวะเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ หรือ ช่องทางสื่อสังคม เพื่อที่จะตรวจวัดความมีประสิทธิภาพของโฆษณานั้น
 • ผสมผสานข้อมูลที่บริษัทฯได้รับและรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทุกแหล่งเพื่อจะได้เข้าใจถึงความสนใจและความนิยมของท่าน บริษัทฯจะปรับแต่งประสบการณ์ต่างๆให้สอดคล้องกับความสนใจและความนิยมเหล่านั้นของท่านได้ เช่น การมอบผลิตภัณฑ์ที่ท่านให้ความสนใจแก่ท่านเป็นคนแรกๆบนเว็บไซต์ของเรา หรือส่งคำเสนอหรือ โปรโมชั่นต่างๆที่เหมาะสมกับความเป็นส่วนตัวของท่าน และ
 • เสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ของท่าน เช่น คำเชิญชวนเพื่อไปงานอีเวนท์
 • เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า เว็บไซต์ หน้าสื่อสังคม และเนื้อหาข้อความในอีเมลล์ของบริษัทฯนั้น มีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ท่าน รวมถึงการจดจำความนิยมและความสนใจของท่านด้วย
 • เพื่อใช้ในการย้ำเตือนถึงความนิยม (Retargeting) ของท่านผ่านสื่อสังคมต่างๆ รวมถึง Facebook Google และอื่นๆ


เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และเนื้อหาของบริษัทฯ บริษัทฯอาจ

 • บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ หน้าสื่อสังคม และเนื้อหาข้อความในอีเมล รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ การทดสอบการทำงานของระบบ และการคิดออกแบบเว็บไซต์ให้แตกต่างกันไป
 • ความพยายามส่วนหนึ่งของบริษัทฯคือการทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯนั้นมั่นคงและปลอดภัย และ
 • นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯจะทำให้เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตกำหนดไว้


บริษัทฯแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่


บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สมาชิกของเครือลอรีอัล นั่นหมายความว่าองค์กรใดๆที่มีการควบคุม ได้รับการควบคุมโดย หรือ อยู่ภายใต้การควบคุมสามัญของอีกองค์กรหนึ่งในกลุ่มเครือลอรีอัลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มลอรีอัล โปรดเยี่ยมชม www.loreal.com

บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่บริษัทฯให้ความไว้วางใจได้อีกด้วย เช่น Facebook และสื่อสังคมอื่นๆ


บริษัทฯมีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้ประวลผลข้อมูลและบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานทางธุรกิจในนามของบริษัทฯ


บริษัทฯจะแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯห้ามบุคคลที่สามเหล่านั้นใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเด็ดขาด บริษัทฯจะใช้ความพยายามอุตสาหะอย่างดีที่สุดเสมอ เพื่อจะทำให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่สามที่บริษัทฯทำงานด้วยนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ


 • ตัวแทนฝ่ายโฆษณา การตลาด ดิจิทัลและสื่อสังคมที่ช่วยเหลือบริษัทในการจัดทำ โฆษณา การตลาด และ การจัดทำกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และเพื่อจัดการเรื่องการติดต่อตอบคำถามของท่าน
 • บุคคลที่สามที่จำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ท่าน เช่น ผู้ขนส่ง บุรุษไปรษณีย์
 • นักวิเคราะห์ และผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาที่ให้ความช่วยเหลือบริษัทฯในการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพให้แก่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
 • ตัวแทนด้านเครดิตการเงิน สำหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือทางเครดิตของท่านเพื่อเป็นประโยชน์ข้อเงื่อนไขในการเข้าทำข้อตกลงสัญญากับท่านต่อไป
 • สื่อสังคมอื่นๆ รวมถึง Facebook โดยที่สื่อสังคมเหล่านั้นอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน (Web Beacon) และเทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บ ข้อมูลในเวปไซต์หรือจากที่อื่นบนอินเตอร์เน็ทได้และสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการวัดระดับการให้บริการที่มีต่อท่านหรือการย้ำเตือนโฆษณาให้ท่านได้ (Retargeting)


บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามได้


 • หากเป็นกรณีที่บริษัทฯขาย หรือ ซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ กรณีดังกล่าวบริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้จะขาย หรือ ผู้จะซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์นั้นๆ
 • หากบริษัทฯหรือสินทรัพย์ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัทฯถูกควบรวมโดยบุคคลที่สาม กรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯถือครองไว้รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าอันเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้น ให้ถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่กำลังถูกโอนไปเพื่อการควบรวมด้วย
 • หากบริษัทฯมีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผย หรือ แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือ เพื่อการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และ ข้อตกลงอื่นๆ หรือ เพื่อที่จะปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทฯ ลูกค้าของบริษัท หรือ อื่นใดๆ รวมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัท และองค์กรอื่นๆสำหรับวัตถุประสงค์การป้องกันการฉ้อโกง และ การลดความเสี่ยงเกี่ยวกับเครดิต และ
 • ในสถานการณ์อื่นๆ ที่ บริษัทฯได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ บริษัทฯได้รับอนุญาตจากกฎหมายให้กระทำการแบ่งปันได้

สำหรับ FACEBOOK บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านไปให้พันธมิตรของเรา


 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ FACEBOOK เก็บรวบรวมและแบ่งปันกับเรา
  • ระบบพิเศษหรือบริการต่างๆทั้งหมดของ FACEBOOK ที่ปรากฏอยู่บนเว็ปไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของเราถูกควบคุมโดย Facebook Data Policy ที่ซึ่งท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าได้
 • ้าหากว่า ท่านกำลังใช้งานเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นดังกล่าวอยู่ ท่านอาจ
  • ลงทะเบียน FACEBOOK LOG IN ของท่าน หากท่านได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว ท่านได้ยินยอมแบ่งปันข้อมูลสาธารณะของท่านกับเรา
  • ใช้ FACEBOOK Social Plug-in เช่น กด “Like” หรือ “Share” เนื้อหาของเราบนแพลตฟอร์มของ FACEBOOK
  • ยอมรับคุ้กกี้จากเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่น (หรือที่รู้จักว่า “FACEBOOK PIXEL”) ที่จะช่วยให้เราเข้าใจกิจกรรมของท่าน รวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ของท่าน ท่านใช้บริการของเราอย่างไร การซื้อของท่านและโฆษณาใดที่ท่านรับชม โดยท่านอาจไม่จำเป็นต้องมีบัญชีของ FACEBOOK หรือ ล็อคอินเข้า FACEBOOK เลยก็ตาม
 • เมื่อท่านใช้ระบบพิเศษของ FACEBOOK เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้เรา
  • แสดงโฆษณาที่ท่านอาจให้ความสนใจบน FACEBOOK (หรือ Instagram Messenger หรือ บริการอื่นใดของ FACEBOOK)
  • วัดผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นและโฆษณา
 • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับเราไว้บนเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่น (เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมลล์ เพศ และเบอร์โทรศัพท์) เพื่อระบุตัวตนท่านใน FACEBOOK (หรือ Instagram Messenger หรือ บริการอื่นของ FACEBOOK) เพื่อที่จะแสดงโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านยิ่งขึ้น โดยการทำงานนี้ FACEBOOK จะไม่แบ่งปันข้อมูลของท่านกับใครและจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบทันทีหลังจากที่การประมวลผลจับคู่ (Match Process) ได้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อย


สำหรับ GOOGLE บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านไปให้พันธมิตรของเรา

 • เมื่อท่านใช้บริการ GOOGLE advertising บนเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา GOOGLE จะเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านประสงค์จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่า GOOGLE ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร โปรดติดต่อ GOOGLE PRIVACY POLICY & TERM ซึ่งเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ควบคุมบริการของ GOOGLE และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


บริษัทฯเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ที่ไหน


ข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจากท่านอาจถูกโอนย้ายไป หรือ เก็บไว้ยังสถานที่ที่อยู่นอกประเทศไทย (“ประเทศไทย”) ข้อมูลดังกล่าวอาจจะได้รับการดำเนินการจากบุคคลอื่นผู้ที่ทำงานให้แก่บริษัทฯ หรือ ผู้ให้บริการที่ทำงานให้บริษัทฯนอกประเทศไทยก็เป็นได้ โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ ท่านตกลงยอมรับการโอนย้าย การเก็บ และการดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัทฯจะใช้มาตราการต่างๆที่สมเหตุสมผลและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลของท่านได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ ถูกต้องตามกฎหมาย


เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานเท่าใด


เราสัญญาว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการใช้งานของท่าน และจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่จำเป็นออกจากระบบไปโดยทันทีเท่าที่เห็นว่าสมควร ทั้งนี้ เราจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดอย่างตรงไปตรงมา


ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันปลอดภัยหรือไม่


บริษัทฯให้คำมั่นในการสงวนรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บังคับใช้มาตรการระมัดระวังภัยต่างๆที่สมเหตุสมผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย และจะบังคับ กำชับ ผู้ประมวลผลข้อมูล คู่สัญญาบุคคลที่สามที่ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯไว้วางใจผู้ซึ่งจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กระทำเฉกเช่นเดียวกับบริษัทฯ


มันเป็นเรื่องที่โชคร้ายมาก การโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมด แม้ว่าบริษัทฯจะได้ใช้ความพยายามอย่างดียิ่งในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยในข้อมูลของท่านที่ถูกโอนถ่ายมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ ดังนั้นการโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเอง เมื่อบริษัทฯได้รับข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทฯจะใช้มาตรการขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต


ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น และการล็อกอินสื่อสังคม


เว็บไซต์ของบริษัทฯอาจบรรจุลิงก์ไปยัง และ จากเว็บไซต์ของเครือข่ายคู่ค้า ผู้โฆษณา และบริษัทฯในเครือได้เป็นครั้งคราว รวมถึงลิงก์ของสื่อสังคมต่างๆเช่น Facebook หากท่านเลือกเข้าไปยังลิงก์ดังกล่าวเพื่อไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นแล้ว เว็บไซต์อื่นๆนั้นมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของเขาเองที่ซึ่ง บริษัทฯไม่ยอมรับความรับผิดชอบ หรือความรับผิดชดใช้ใดๆจากนโยบายเหล่านั้น ดังนั้น ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้นก่อนที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซต์เหล่านั้น


บริษัทฯอาจเสนอโอกาสให้ท่านสามารถล็อกอินผ่านสื่อสังคมได้ หากท่านเลือกที่จะใช้การล็อกอินจากสื่อสังคมแล้ว ขอให้ท่านได้โปรดตระหนักว่าสื่อสังคมเหล่านั้นจะแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทฯ ข้อมูลที่บริษัทฯได้รับจากสื่อสังคมนั้น จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่านบนสื่อสังคมเหล่านั้น


สื่อสังคมและเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (USER GENERATED CONTENT)


บางเว็บไซต์ของบริษัทฯและแอพพลิเคชั่นอนุญาตให้ผู้ใช้นำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้ได้ ขอให้ท่านได้โปรดจำไว้ว่า เนื้อหาของท่านได้นำเสนอให้แก่สื่อสังคมใดๆของบริษัทฯอาจเป็นที่ปรากฏในสาธารณะได้ และท่านควรจะใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ข้อมูลด้านการเงิน การให้รายละเอียดที่อยู่อาศัยผ่านสื่อสังคม บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบจากการกระทำใดๆของบุคคลอื่นๆทั้งสิ้น หาก ท่านโพสข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนสื่อสังคมใดสื่อสังคมหนึ่งของเรา


ทางเลือกของท่าน


เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่ท่านมีความสามารถในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองได้ ท่านมีสิทธิในการร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯถือครองไว้อยู่ สอบถามบริษัทเพื่อปรับปรุงข้อมูล หรือ ขอให้บริษัทฯลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ และ หากเป็นความประสงค์ของท่าน ท่านอาจขอให้บริษัทฯไม่ทำการติดต่อท่านอีกต่อไปก็ได้ บริษัทฯจะไม่ทำการติดต่อท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด ถ้าหากว่าท่านไม่อนุญาต และ ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก (UNSUBSCRIBE)ได้ตลอดเวลา


ถ้าท่านประสงค์จะควบคุมโปรแกรมคุกกี้ว่าตัวไหนใช้ได้บ้าง โปรดพิจารณานโยบายคุกกี้ของบริษัทฯตามเบื้องล่างนี้


ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของบริษัทฯ


เว็บไซต์ของบริษัทฯใช้คุกกี้ในการจำแนกท่านจากผู้ใช้อื่นๆบนเว็บไซต์บริษัทฯ คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านทำการเปิดเว็บไซต์ของบริษัทฯ และยังช่วยให้บริษัทฯพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯนี้ ท่านตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ


คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขที่บริษัทฯฝังไว้ที่เบราว์เซอร์ของท่าน หรือ ฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่านหากท่านอนุญาต คุกกี้บรรจุข้อมูลที่ไว้ใช้โอนถ่ายไปยังฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของท่าน


บริษัทฯใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้


เว็บไซต์ของบริษัทฯใช้คุกกี้ในการจำแนกท่านจากผู้ใช้อื่นๆบนเว็บไซต์บริษัทฯ คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ เมื่อท่านทำการเปิดเว็บไซต์ของบริษัทฯ และยังช่วยให้บริษัทฯพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯนี้ ท่านตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ

 • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) – คุกกี้ชิ้นนี้เป็นคุกกี้ที่จำเป็นแก่การทำงานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น คุกกี้พวกนี้จะทำให้ท่านสามารถล็อคอินเข้ามายังพื้นที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้ตะกร้าสินค้าของบริษัทฯ หรือ ใช้บริการการเรียกเก็บเงินออนไลน์ (e-billing service)ได้
 • คุกกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ (Analytical/ Performance Cookies) – คุกกี้ที่อนุญาตให้บริษัทฯทำการจดจำ นับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและลักษณะการเข้าดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้นี้ช่วยให้บริษัทฯพัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ โดยทำให้ผู้ใช้งานสามารถพบสิ่งที่ต้องการค้นหาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 • คุกกี้ปฏิบัติงาน (Functionality Cookies) – คุกกี้นี้จะถูกใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านหวนกลับมาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้นี้จะช่วยบริษัทฯสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับบุคคลิกของท่าน ทักทายท่านด้วยชื่อ และจดจำความนิยมของท่านได้ด้วย (เช่น ภาษาที่ท่านเลือก หรือ ภูมิภาคที่ท่านใช้งาน)
 • คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) – คุกกี้นี้จะบันทึกการเข้าเยี่ยมชมของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เลือกดู และลิงค์ใดที่ท่านเลือกติดตาม บริษัทฯจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำให้เว็บไซต์ของบริษัท และ หน้าโฆษณาที่แสดงนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น บริษัทฯอาจแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันได้


ขอให้ท่านโปรดรับทราบว่า คู่สัญญาที่เป็นบุคคลภายนอก (รวมถึง ตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณา และ ผู้ให้บริการภายนอก ดังเช่น การบริการวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ แต่ไม่จำกัดแต่เพียง Facebook และสื่อสังคมอื่นๆ) อาจใช้คุกกี้ที่บริษัทฯไม่ได้เป็นคนควบคุม คุกกี้เหล่านี้เป็นไปได้ว่าเป็นคุกกี้ประเภท คุกกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ หรือ คุกกี้กำหนดเป้าหมาย


ท่านอาจบล็อกคุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่อนุญาตให้ท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือบางตัว อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะบล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือบางตัวแล้วไซร้ (เช่น คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทฯ


อนึ่งบริษัทฯได้จัดเตรียมป้ายแจ้งเตือนการทำงานของคุกกี้ รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่สามารถเก็บข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลของท่านได้ไว้ในไซต์แล้ว


สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ทางเลือก และการเข้าถึง


ท่านอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและยกเลิกการให้บริการทางอีเมลล์จากแบรนด์ของเราได้โดย (ก) เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วบนเว็บไซต์ (ข) ส่งอีเมลล์ถึง [email protected] หรือ (ค) ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการสื่อสารที่ท่านได้รับ


ท่านมีสิทธิในการหยุดการทำงานของคุกกี้ โดยปกติแล้วการตั้งค่าจากอินเตอร์เน็ทเบราว์เซอร์จะถูกโปรแกรมไว้ที่ตั้งค่าอัตโนมัติในการยอมรับคุกกี้ แต่ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวได้อย่างง่ายดายโดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของท่าน


หากท่านประสงค์ที่จะห้ามหรือบล็อกคุกกี้ที่ได้ถูกตั้งค่าไว้แล้วโดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา (ซึ่งอาจทำให้ท่านใช้งานได้ไม่เต็มที่ในบางส่วน) หรือ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ท่านสามารถทำได้โดยผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเอง ปุ่ม ความช่วยเหลือ ภายในเบราว์เซอร์ของท่านจะบอกให้ทราบว่าต้องทำอย่างไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโดย โปรดศึกษาได้ที่


https://www.aboutcookies.org/;


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ


การเปลี่ยนแปลงใดๆที่บริษัทฯได้ทำต่อ นโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต บริษัทฯจะแจ้งโดยการโพสบนหน้าเว็ปเพจนี้ และหากเป็นการสมควรเหมาะสม บริษัทฯจะทำการแจ้งท่านไปยังอีเมล ขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้


สิทธิของท่านและข้อมูลติดต่อ


บริษัทฯให้คำมั่นสัญญาที่จะปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆอย่างครบถ้วนทุกประการ ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมจากบริษัทแล้ว หรือขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆได้ด้วย เว้นแต่โดยสภาพแล้วไม่อาจดำเนินการตามคำขอได้
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองได้ทุกเมื่อ
 • สิทธิขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลทำข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด


หากท่านมีคำถาม หรือ ข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทใช้ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ประสงค์จะร้องขอสำเนาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯถือครองอยู่ โปรดติดต่อมาที่ 02-684-3001 หรือ เขียนจดหมายหาเราได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นายทิตนันท์ จตุพรวัฒนพนธ์


[email protected]


ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด


เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6, 8 , 9 และ 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10120

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีความขัดแย้งระหว่างภาษา ให้ยึดภาษาอังกฤษเป็นหลัก


ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 1 มกราคม 2563

Advance Génifique Virtual Event Term of use

ข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน
https://www.lancome.co.th/virtual-event
ใช้บังคับเมื่อ 24 มกราคม 2564

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์/แอปพลิเคชันที่ทำขึ้นเพื่อ การให้บริการการเข้าถึง https://www.lancome.co.th/virtual-event (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “บริการ”)

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานที่ใช้บังคับกับการใช้บริการโดยถี่ถ้วน (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “ข้อตกลงการใช้งาน”) เมื่ออท่านใช้บริการนี้ ท่านได้ตกลงในข้อตกลงการใช้งานโดยไม่มีข้อสงวน

สำหรับการร้องขอที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ท่านอาจติดต่อเราได้ตามที่อยู่: บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6,8,9,21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210


คำประกาศทางกฎหมาย


  เว็บไซต์ URL: https://www.lancome.co.th/virtual-event

  ติดต่อ: อีเมล [email protected]

  กรรมการ: มาเรีย อินเนส โลเปส คัลไดรา

  ผู้เผยแพร่:บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด, มีทุนจดทะเบียน 200,00,000 บาท, ที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 179 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 จดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้เลขที่ 0105537069465 กระทำการในนามและแทนแบรนด์ ลังโคม (Lancome) (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า "ผู้เผยแพร่" หรือ “เรา" หรือ “ของเรา”).

 โฮสต์โดย: BYONDVR LTD บริษัท ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Virtual Store ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Hashacham 30, Petach-Tikva, ประเทศอิสราเอล จดทะเบียนโดยสำนักทะเบียนการค้าและ บริษัท ของอิสราเอลเลขที่ 272525156. หมายเลขโทรศัพท์: 972528330661


1. การเข้าถึงบริการ


ท่านต้องอายุอย่างน้อย 16 ปีในการเข้าถึงและใช้บริการ

สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์หรือบนแอปพลิเคชัน แต่ไม่ว่ากรณีใด ท่านสามารถแก้ไขประวัติของท่านได้บนเว็บไซต์

การเข้าถึงบริการ และ/หรือ บางส่วนของการบริการนั้น อาจจำเป็นต้องใช้รหัส PIN ในกรณีดังกล่าว ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะดำเนินการตามสมควรในการเก็บรหัสดังกล่าวให้เป็นความลับหรือไม่ ท่านอาจเปลี่ยนรหัสของท่านเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ดี จำนวนความพยายามในการเข้าถึงบริการ และ/หรือ บางส่วนของบริการอาจถูกจำกัดเพื่อป้องกันการทุจริตจากการใช้รหัส กรุณาแจ้งเราในกรณีที่ท่านอาจทราบถึงการใช้งานอย่างทุจริตใด ในกรณีที่มีการทำผิดกฎตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้งานนี้ เราขอสงวนสิทธิในการระงับการเข้าถึงของท่านชั่วคราว

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน


2. ทรัพย์สินทางปัญญา


   ก. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การพัฒนาบริการมีการลงทุนที่สำคัญเกี่ยวข้อง ไม่ว่าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และส่วนประกอบต่างๆ (ได้แก่ แบรนด์ รูปภาพ ข้อความ วิดิโอ ฯลฯ) ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้ใช้ ทำซ้ำ หรือเผยแพร่บริการ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) ในสื่อใดก็ตาม เพื่อวัตถุประสงค์อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วัตถุประสงค์ทางการค้า
ท่านสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่ท่านได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดผ่านบริการ (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้”) เราให้สิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและสิทธิที่ไม่สามารถโอนได้ในการใช้เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ แก่ท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและส่วนบุคคลเท่านั้น โดยปราศจากค่าใช้จ่ายและตลอดระยะเวลาคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สิทนทางปัญญาตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใช้บังคับและปฏิญญาสากล ห้ามมีการทำซ้ำ รับรอง แก้ไข จำหน่ายบริการ เมื่อดาวน์โหลดหรือใช้เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้หมายความว่าท่านยินยอมใช้เนื้อหาดังกล่าวตามข้อตกลงการใช้งานนี้


   ข. สิทธิของบุคคลภายนอก

เราขอเตือนให้ท่านทราบว่าท่านจะต้องรับรองการอนุญาตและสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดจากผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านอาจต้องการโพสต์ผ่านบริการ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ และ/หรือวรรณกรรม ศิลปะ และ/หรือ สิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรมสิทธิ์ในและสิทธิ์ในการเผยแพร่ (รวมถึงสิทธิในภาพลักษณ์ของตัวเอง) เพื่ออนุญาตให้คุณใช้เนื้อหาดังกล่าวอย่างเงียบ ๆ ตัวอย่างเช่นคุณจะต้องรักษาสิทธิ์ในและต่อเนื้อหาใด ๆ (โดยเฉพาะภาพถ่าย) ที่แสดงรายการสถาปัตยกรรมล่าสุด การออกแบบโฆษณา หรือการออกแบบเครื่องแต่งกายที่อาจปรากฏขึ้น (ตัวย่อโลโก้ ฯลฯ )

3. ประมวลจริยธรรม

เราสนับสนุนคุณค่าของการยอมรับความคิดเห็นและการเคารพต่อผู้อื่น
ด้วยประการนี้ โดยการใช้บริการ ท่านตกลงที่จะไม่


• ทำให้เป็นสาธารณะหรือให้ข้อมุลใดที่อาจเป็น “ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว” ภายใต้ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล
   - ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา
   - สมาชิกสหภาพการค้า
   - ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพที่ถูกประมวลผลเพื่อระบุตัวตนมนุษย์
   - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
   - ข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศหรือความหลากหลายทางเพศของบุคคล

• ถ่ายทอดความคิดเห็นที่เป็นการเหยียดเชื้อชาติ มีความรุนแรง เกลียดชังคนต่างชาติ มีความมุ่งร้าย มีความหยาบคาย มีความลามกอนาจารหรือผิดกฎหมาย

• เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่อาจเป็นอันตราย หมิ่นประมาท เนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่เป็นการมุ่งร้ายหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิสาธารณะ ยุยงให้เกิดความรุนแรง ความเกลียดชังทางเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ หรือเข้าข่ายเป็นการอนาจารอย่างร้ายแรงหรือยุยงให้ก่ออาชญากรรมหรือความผิดบางอย่าง

• ละเมิดระเบียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าที่ใช้บังคับ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในการแข่งขันอย่างผิดกฎหมายกับคู่แข่งของท่าน (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นทุนหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ) หรือการตกลงในแนวทางปฏิบัติที่เป็นการคัดค้านหรือกระทบการป้องกัน การจำกัด หรือการบิดเบือนการแข่งขันในตลาด (เช่น การกำหนดราคากับคู่แข่งหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันของตลาดโดยมิชอบด้วยวิธีใดก็ตาม)

• ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง การโฆษณาชวนเชื่อ การชวนให้เปลี่ยนศาสนา

• เผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการโฆษณาหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการใด ๆ ที่แข่งขันกับแบรนด์ที่แสดงบนบริการ

• เบี่ยงเบนบริการจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ รวมถึงการใช้บริการนี้เป็นบริการหาคู่

• เผยแพร่ข้อมูลใดที่อาจเป็นการอนุญาตทั้งทางตรงและทางอ้อมในการระบุตัวตนของบุคคลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าและโดยชัดแจ้ง เช่น นามสกุลของบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

• เผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใดที่อาจทำให้ผู้เยาว์ไม่พอใจ

• ข่มขู่หรือคุกคามผู้อื่น

• ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงอาจละเมิดสิทธิของผู้ใดในซอฟท์แวร์ เครื่องหมายการค้า รูปภาพ ข้อความ วิดิโอ ฯลฯ

• เผยแพร่เนื้อหา (รวมถึงภาพถ่ายและวิดีโอ) ที่แสดงภาพผู้เยาว์

เมื่อมีการโพสต์ผ่านบริการ ท่านยืนยันและรับรองว่า

• ท่านจะไม่ให้ลอรีอัลเอส.เอ หรือ บุคคลใดที่กระทำการแทนลอรีอัล เอส.เอ รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องหรือความต้องการอันเกี่ยวกับการใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน

• โพสต์ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานนี้

• ท่านเป็นผู้เขียนโพสต์ ท่านไม่ได้ขโมยตัวตนของบุคคลอื่นใด และท่านไม่ได้ใช้ที่อยู่อีเมลปลอมหรือกระทำการใดที่ทำให้เข้าใจผิดถึงที่มาบทวิจารณ์ของท่าน

• โพสต์ของท่านเป็นงานต้นฉบับและไม่ได้ละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก

• เนื้อหาทั้งหมดที่ท่านโพสต์เป็นความจริงและถูกต้อง

ท่านตกลงและรับรองต่อไปว่าท่านจะไม่ทำการลงเนื้อหาของผู้ใช้

• ที่ประกอบด้วยข้อมูลใด (รวมถึงราคา) ของคู่แข่งของลอรีอัลหรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง (ได้แก่ผู้ผลิตรายอื่น และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายรายอื่น และ/หรือ ผู้ค้าปลีกรายอื่น ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม)

• ที่ท่านจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินจากบุคคลภายนอก หรือที่ตีความได้ว่าเป็นการโฆษณาหรือชักจูงให้ซื้อ (ซึ่งรวมไปถึงเนื้อหาที่ชี้นำธุรกิจให้ห่างจากลอรีอัล)

• ที่รวมถึงข้อมูลใดที่อ้างถึงเว็บไซต์ URL อีเมล ข้อมูลการติดต่อ หรือเบอร์โทรศัพท์อื่นใด

• ที่ประกอบด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือไฟล์อื่น ๆ ที่อาจก่อกวนหรือสร้างความเสียหาย

เราขอสงวนสิทธิในการจำกัดหรือระงับการเข้าถึงของผู้ใช้งานที่ทำผิดข้อตกลงการใช้งานนี้ และในการปฏิเสธการโพส เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาข้อผู้ใช้งานที่เราเห็นตามดุลยพินิจของเราว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานนี้

ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการไม่เผยแพร่

• เนื้อหาที่ซ้ำ

• บทวิจารณ์ที่ว่างเปล่า

• เนื้อหาที่ไม่สามารถเข้าใจได้ (เช่นเนื้อหาที่มีอักขระแบบสุ่มและ อักขระของคำที่ไม่มีความหมาย)

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะสามารถแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านส่งมาได้

หากท่านทราบถึงเนื้อหาของผู้ใช้ที่อาจเอาผิดกับอาชญากรรมต่อมนุษยชาติปลุกระดมความเกลียดชังทางเชื้อชาติและ / หรือความรุนแรง หรือเกี่ยวข้องกับภาพอนาจารของเด็ก ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้ [email protected] หรือโดยการส่งจดหมายโดยละเอียดไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 179 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ระบุในอีเมล/ จดหมายของท่านวันที่ที่คุณค้นพบเนื้อหาดังกล่าว ข้อมูลประจำตัวของท่าน URL คำอธิบายของเนื้อหาที่มีการโต้แย้งและ ID ผู้ใช้ของผู้เขียนดังกล่าว

หากท่านเห็นว่าเนื้อหาของผู้ใช้ละเมิดหลักการที่ระบุไว้ข้างต้น ละเมิดสิทธิ์ของท่านหรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอก (เช่นการละเมิด การดูหมิ่น การฝ่าฝืนวามเป็นส่วนตัว) ท่านสามารถส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: [email protected] หรือโดยการส่งจดหมายโดยละเอียดไปยังที่อยู่ต่อไปนี้: บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 179 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และชั้น 21 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ระบุในอีเมล/ จดหมายของท่านวันที่ที่คุณค้นพบเนื้อหาดังกล่าว ข้อมูลประจำตัวของท่าน URL คำอธิบายของเนื้อหาที่มีการโต้แย้งและ ID ผู้ใช้ของผู้เขียนดังกล่าว

4. ข้อมูลที่ระบุในบริการ


   ก. หลักทั่วไป

เราขอเตือนท่านว่าความไม่ถูกต้องและการละเว้นอาจปรากฏในข้อมูลจากการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เรารับรองว่าจะลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำข้อมูลดังกล่าวให้สมบูรณ์บนเว็บไซต์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

   ข. คำแนะนำและโปรไฟล์ความงาม

คำแนะนำที่มีให้เกี่ยวกับบริการนี้และ/หรือเครื่องมือที่มีให้เพื่อกำหนดโปรไฟล์ความงามของท่านเป็นเพียงการจำลองขึ้นเพื่อขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องสำอางจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลที่นำส่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้อย่างเคร่งครัดและจะไม่มีการแทนที่การวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการปรึกษาทางคลินิกและไม่สามารถใช้ทดแทนการรักษาพยาบาลได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันความพึงพอใจทั้งหมดของท่านด้วยคำแนะนำที่เป็นผลมาจากการใช้เครื่องมือดังกล่าวและเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานใด ๆของท่าน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือในกรณีที่มีข้อสงสัยเราขอแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ของท่าน

   ค. ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์

ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ที่รวมอยู่ในบริการอาจนำท่านไปสู่เว็บไซต์ที่เผยแพร่โดยบุคคลที่สามและเนื้อหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นในขอบเขตที่กล่าวว่าลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์รวมอยู่ในบริการนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวในการอำนวยความสะดวกในการท่องอินเทอร์เน็ตของท่าน การค้นหาเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะเป็นการตัดสินใจของท่านเองและความรับผิดของท่านแต่เพียงผู้เดียว

5. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณ: (1) สมัครใช้บริการ; (2) ดาวน์โหลดเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้; (3) ลงชื่อเข้าใช้ (4) สมัครเล่นเกม / การแข่งขัน (5) ส่งอีเมลถึงเรา (6) ตอบแบบสำรวจหรือการศึกษา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

6. คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์เล็กที่อยู่ในเครื่องมือของท่านเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ (เช่น การค้นหาเพจ วันที่และเวลาในการเข้าถึง ฯลฯ) และอาจถูกอ่านเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์เดิม (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “คุกกี้”)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ โปรดดูที่ตารางคุกกี้

7. การแก้ไขบริการและข้อตกลงการใช้งาน

อาจแก้ไขเนื้อหาและข้อมูลที่รวมอยู่ในการบริการรวมไปถึงข้อตกลงการใช้งานนี้ โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎ และ/หรือ ระเบียบใหม่ใดๆ และ/หรือ เพื่อพัฒนาบริการ
ท่านจะได้รับแจ้งการแก้ไขผ่านทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันก่อนการแก้ไขดังกล่างจะถูกใช้บังคับในข้อตกลงการใช้งานนี้ นอกเสียจากว่าการแก้ไขนั้นต้องการการอนุมัติจากท่านโดยชัดแจ้ง เราจะถือว่าการใช้งานต่อของท่านเป็นการยอมรับข้อตกลงการใช้งานใหม่

8. เครดิต

บริการได้รับการพัฒนาสำหรับผู้เผยแพร่โดย BYONDVR LTD บริษัท ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Virtual Store ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Hashacham 30, Petach-Tikva, ประเทศอิสราเอล จดทะเบียนโดยสำนักทะเบียนการค้าและ บริษัท ของอิสราเอลเลขที่ 272525156. อีเมลแอดเดรส: [email protected] หมายเลขโทรศัพท์: 972528330661

9. ข้อปฏิเสธความรับผิด

เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาการเข้าถึงบริการและเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันความพร้อมใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างถาวร อันที่จริงเราอาจจำเป็นต้องระงับการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนในชั่วขณะหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำรุงรักษาทางเทคนิค
เราขอระบุเพิ่มเติมในที่นี้ว่าอินเทอร์เน็ตและไอทีหรือเครือข่ายโทรคมนาคมไม่มีข้อผิดพลาดและอาจมีการเกิดการขัดจังหวะและความล้มเหลวได้ เราไม่สามารถให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องนี้และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ตและไอทีหรือเครือข่ายโทรคมนาคมรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง:
   - การส่งและ / หรือการรับข้อมูลและ / หรือข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ดี
   - การบุกรุกจากภายนอกหรือไวรัสคอมพิวเตอร์
   - อุปกรณ์รับสัญญาณหรือเครือข่ายการสื่อสารที่ผิดนัด และ
   - อินเทอร์เน็ตทำงานผิดปกติใด ๆ ที่อาจขัดขวางการทำงานที่เหมาะสมของบริการ
สุดท้ายนี้ ความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่ที่ความเสียหายโดยตรง ไม่รวมถึงความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายทางอ้อมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียกำไรรายได้หรือค่าความนิยม

10. กฎหมายที่ใช้บังคับและการยุติข้อพิพาท

ข้อตกลงใช้งานเนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย

สำหรับปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา: [email protected]
โทร: 02-684-3000 เวลาทำการ 09.00-18.00 น