Facebook Software Development (SDK)

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ Facebook Software Development Kits (ขอเรียกว่า “SDKs”). SDKs เหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านและการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา เพื่อช่วยให้เราพัฒนาปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น การใช้ข้อมูลดังกล่าวโดย Facebook นั้นเป็นไปตาม ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ท่านอาจจำกัดการใช้ข้อมูลดังกล่าว หรือลบประวัติการใช้ Facebook ของท่าน โดยอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่