ชื่อ-นามสกุล ยอดซื้อสินค้า (บาท)
 1. กมลวรรณ อภิสัมพุทธางกูร
 2. ทิพากร เปียสัมประทวน
 3. ปภัสรา บุตรจินดา
 4. สริญญา บุพพวงศ์
 5. Chanchanok Nakayon
 6. ฉันทนัทธ์ อัสธีรวัฒน์
 7. ฮาซีญาน่า วงศ์ผา
 8. Ranida Rojthanong
 9. จุฬีรัตน์ จินดาสุข
 10. ประภาพร เศวตวิลาศ
 11. จรรยา เครือสุวรรณศิริ
 12. ผจงจิต อัครพสุชาติ
 13. พัชริดา นะสาโร
 14. จิรัฐคณา จันทร์งาม
 15. Kanittha​ Tantakasem​
 • 152,301
 • 133,908
 • 132,370
 • 95,995
 • 90,940
 • 86,270
 • 85,150
 • 82,785
 • 81,795
 • 78,400
 • 71,930
 • 70,955
 • 67,900
 • 66,805
 • 66,350
อัพเดทล่าสุด วันที่ 8 FEB 2021 เวลา 18.00hrs
ชื่อ-นามสกุล ยอดซื้อสินค้า (บาท)
 1. Karuna Sripungwiwat
 2. สกุลรัตน์ จันทร์เพ็งสุริยา
 3. Siriporn Suntharaphai
 4. Ruangnalin Thepnuan
 5. บุษดี กังสังข์
อัพเดทล่าสุด วันที่ 8 FEB 2021 เวลา 18.00hrs
หมายเหตุ:
 • ลําดับที่ท่านเห็นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่แสดงในวันที่30 ม.ค. 64


  เนื่องจากแบรนด์พิจารณาจากคําสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ยอดซื้อสินค้าเท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินจากเวลาคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ก่อน
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทคําตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด