ข้อกำหนดการให้บริการ
บทนำ

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Lancôme เราจะรักษาไว้ซึ่งข้อมูลอันเป็นส่วนตัวของท่าน ขอให้ท่านรับทราบว่าข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่านระหว่างการเยี่ยมชมของท่านและสิ่งใดก็ตามที่เราได้ทำกับข้อมูลดังกล่าวในขณะเข้าชมเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราจะไม่ทำการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของท่านได้ เว้นแต่ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยตรงหรือผ่านทางบุคคลภายนอก เช่น หากท่านตัดสินใจกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ กรอกแบบสอบถามออนไลน์ หรือเมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ท่านอาจได้รับการร้องขอให้แจ้งข้อมูลบางอย่าง เช่น ข้อมูลในการติดต่อ (ชื่อ ที่อยู่อีเมล์และหมายเลขโทรศัพท์) วันเกิด เพศ และข้อกังวลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เครื่องสำอางและแบรนด์รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้ อนึ่ง เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้เว็บไซต์นี้จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

อนึ่ง ก่อนที่จะมีการส่งมอบข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนของท่านเข้ามายังเว็บไซต์ของ Lancôme นั้น ท่านจะต้องยืนยันการให้ความยินยอมในการประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่านตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวก่อน หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลดังกล่าว โปรดดูรายละเอียดในข้อ 10 ด้านล่างนี้

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ Lancôme นี้หรืออ่านอีเมล์ของเราฉบับใดฉบับหนึ่ง เราอาจใช้แถบ pixel (pixel tags) (หรือที่เรียกว่า “clear gifs”), ลิงค์ติดตาม (tracking link) และ/หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อบันทึกการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ Lancôme บางหน้าที่ท่านเข้าชม และเพื่อจะทำให้ทราบถึงการเข้ารับรู้ข้อมูลเฉพาะของท่าน โดยเราอาจจะใช้แถบ pixel ด้วย เพื่อที่จะทราบว่าอีเมล์ของท่านใช้ได้กับเบราเซอร์ (browser) ใดบ้าง เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแถบ pixel ลิงค์ติดตาม (tracking link) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันควบคู่ไปกับข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของท่าน

เราอาจใช้ข้อมูลซึ่งท่านมอบเป็นรูปแบบโดยรวม (ซึ่งไม่สามารถบ่งชี้ตัวตน) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายใน เช่น เพื่อการจัดทำสถิติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแผนการตลาด เราจะไม่จำหน่ายหรือถ่ายโอนข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนเกี่ยวกับท่านให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้นกรณีพิเศษตามที่ระบุในนโยบายนี้

เราอาจเก็บรวบรวม จัดเก็บ หรือสะสมข้อมูลซึ่งไม่สามารถบ่งชี้ตัวตนบางประการซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน เช่น ข้อมูลว่าหน้าเว็บไซต์ของเราที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นต้น เราอาจแบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลซึ่งไม่สามารถบ่งชี้ตัวตนกับหรือไปยังบริษัทในเครือ ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิและหุ้นส่วนของเรา

เราอาจเปิดเผยข้อมูลใดๆ รวมถึงข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตน ทั้งนี้ เราสามารถใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวตามความจำเป็นในการพิจารณาที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบใดๆ ที่มีผลบงคับใช้ กระบวนการตามกฎหมายหรือการร้องขอจากภาครัฐ

หากท่านไม่ประสงค์จะให้เรามอบข้อมูลใดที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อใช้ในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน โปรดอย่าให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลใดๆ ซึ่งท่านมอบให้เราไว้เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวของเราในนามของเราจนกว่าท่านร้องขอให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกไป

2. COOKIE และ LOG FILES

เราอาจจัดเก็บ “Cookie” ในฮาร์ดดิสค์ของท่านเพื่อเราจะสามารถจดจำท่านไว้ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใช้ที่กลับเข้ามาใช้ใหม่ และเพื่อทราบถึงการใช้และประวัติการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ Lancôme ทั้งนี้ Cookie จะถูกจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่านจนกว่าท่านจะลบทิ้ง เราอาจใช้ Cookie ชั่วคราวหรือ “session” cookies เพื่อช่วยท่านในการซื้อของก็ได้ Cookie เหล่านี้จะหมดอายุเมื่อท่านทำคำสั่งซื้อ ท่านสามารถกำหนดให้เบราเซอร์ (browser) ของท่านแจ้งท่านเกี่ยวกับ Cookies หรือปฏิเสธ Cookies โดยอัตโนมัติก็ได้ หากท่านปฏิเสธ Cookies ของเรา ท่านอาจยังคงสามารถใช้ เว็บไซต์ Lancôme ได้แต่อาจจะถูกจำกัดการใช้ข้อมูลบางอย่าง

เรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์ Lancôme ดียิ่งขึ้น

หุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้ให้บริการอื่นๆ บางรายอาจจะใช้ Cookies บนเว็บไซต์นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราไม่อาจเข้าถึงหรือควบคุม Cookies เหล่านั้นได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ สำหรับ Cookies ของบุคคลภายนอกเช่นว่านั้นด้วย

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ IP addresses ในการวิเคราะห์แนวโน้ม การจัดการเว็บไซต์ Lancôme ติดตามแบบการใช้ และรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (โดยไม่มีข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตน)

3. กลุ่มบริษัทฯ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของท่านกับบริษัทในเครือของเราและฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทของเราซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Lancôme (“กลุ่มบริษัทฯ”) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ อาจตั้งอยู่นอกประเทศไทยและอาจใช้ข้อมูลนี้ในการส่งสิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เคล็ดลับความงาม และโปรโมชั่นต่างๆ ให้ท่านโดยอย่างน้อยที่สุดเราจะดำเนินการให้กลุ่มบริษัทฯ ของเราต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันกับที่เราปฏิบัติอยู่นี้รวมถึงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวของเรา หากท่านไม่ประสงค์ให้เราแบ่งปันข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของท่านกับกลุ่มบริษัทฯ ของเราโปรดอย่าให้ข้อมูล ดังกล่าวไว้กับเรา

4. บุคคลภายนอก

เราอาจจะให้บริษัทและบุคคลภายนอกอื่นๆ ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้า บริษัทเจ้าของเว็บไซต์ บริษัทที่ดำเนินการด้านบัตรเครดิต บริษัทที่ปฏิบัติภารกิจ (เช่น บริษัทที่กรอกใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือประสานงานเรื่องการจัดส่งไปรษณีย์ เป็นต้น) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและผู้ให้บริการด้านอีเมล์ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจจะเข้าถึงข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ แต่จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่นอกประเทศไทย ยังต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันกับที่เราปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตน

5. Links

เว็บไซต์ Lancôme แห่งนี้อาจมีลิงค์ต่อไปยังหรือมาจากเว็บไซต์อื่นๆ โปรดตระหนักว่าเราไม่อาจรับผิดชอบการรักษาข้อมูลส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวนี้ใช้กับข้อมูลซึ่งเราเก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ Lancôme แห่งนี้เท่านั้น เราขอให้ท่านอ่านนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังหรือมาจากเว็บไซต์ Lancôme ของเรา

6. ความปลอดภัย

เราดำเนินมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่านตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะจัดถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์/เครื่องมือที่ตั้งอยู่ทั่วโลกและไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเทศไทย หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในเว็บไซต์ Lancôme ท่านสามารถส่งอีเมลไปที่ contact@lancome.co.th

7. การโอนธุรกิจ

เนื่องจากเรามีการพัฒนาธุรกิจของเราอยู่เสมอ เราอาจขายสินทรัพย์บางรายการของเรา ในการดำเนินการดังกล่าว ข้อมูลของผู้ใช้รวมถึงข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนมักจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกโอนออกไปและการที่ท่านส่งข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของท่านไว้ในเว็บไซต์ Lancôme ท่านตกลงว่าข้อมูลของท่านอาจถูกถ่ายโอนให้แก่บุคคลดังกล่าวในกรณีเหล่านั้น ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะมีการแจ้งต่อสาธารณะไว้ในเว็บไซต์นี้และจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ของท่านเป็นการส่วนตัวด้วย

8. การแจ้งเรื่องความเปลี่ยนแปลง

เราอาจแก้ไขปรับปรุงนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นครั้งคราว หากเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว เราจะนำนโยบายที่แก้ไขปรับปรุงใหม่มาแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์นี้ อนึ่ง เนื่องจากเราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ไม่ว่าในเวลาใด เราจึงขอแนะนำให้ท่านเข้ามาตรวจสอบนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะๆ การที่ท่านเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้ย่อมถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่มีการปรับปรุงแก้ไข โปรดรับทราบว่าเมื่อเรามิได้ใช้สิทธิต่อข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของท่าน เราจะใช้นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวของเราซึ่งมีผลบังคับใช้เป็นเกณฑ์ หากปรากฏว่ากฎหมายบางฉบับที่มีผลบังคับใช้ถูกละเมิด ให้นำนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว ณ เวลาที่ท่านกรอกข้อมูลดังกล่าวมาบังคับใช้

9. การแก้ไขข้อมูลของท่านตรงกับข้อมูลปัจจุบัน

ท่านต้องทำให้ข้อมูลในไฟล์ที่มีอยู่กับเราถูกต้องตรงตามข้อมูลปัจจุบันอยู่อย่างสม่ำเสมอ หากท่านเป็นผู้ใช้ซึ่งลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถตรวจทาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ทุกเมื่อโดยการกดปุ่มที่นี่ หากท่านไม่ใช่ผู้ใช้ที่ได้มีการลงทะเบียนและต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการรับจดหมายข่าว กรุณาส่งอีเมล์ไปที่ contact@lancome.co.th

10. การเลือก/OPT-OUT

ท่านอาจเลือกที่จะไม่รับการติดต่อในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยสมัครใจในภายหน้า (Opt-In Communication) เมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้หรืออาจจะให้ข้อมูลติดต่อของท่านไว้กับเราก็ได้ ท่านอาจเปลี่ยนการตั้งค่าส่วนตัวได้ทุกเวลาโดยคลิกที่นี่หรือคลิกที่ลิงค์ “unsubscribe” ที่ด้านล่างของอีเมล์ การเข้าร่วมโดยสมัครใจแต่ละฉบับที่ท่านได้รับหรือ (หากท่านไม่เป็นผู้ใช้ซึ่งลงทะเบียนแล้ว) ให้อีเมล์ไปที่ contact@lancome.co.th หรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน

11. ความเห็น

เราได้นำมาตรการที่ดีมากหลายมาตรการมาปรับใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ท่านจะได้รับความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Lancôme ของเรา ตลอดจนการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านได้รับการปฏิบัติอยู่เสมอ หากท่านมีคำถาม ความคิดเห็น หรือ ข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราที่อีเมล์ contact@lancome.co.th